ГРАФИК за извършване на геодезически измервания за изработване на кадастрална карта и регистри на гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца

01

Реклами