Деветашка пещера

Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България. Открита е през 1921 г. Общата ѝ дължина е 2 442 м, общата ѝ площ е 20 400 м2, височина — 60 м. В нея обитават 12 вида защитени земноводни, смок мишкар (включен в Червената книга), южен гребенест тритон, жаба дървесница, обикновена блатна констенурка, шипоопашата костенурка (включена в Световния червен списък), 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които включени в Червената книга на България, а 15 — в световния червен списък) и 9 вида прилепи.

01-(2)

D_cave01

D_cave02

D_cave03

 

Реклами